Privacy

Uiteraard wordt er uiterst zorgvuldig omgegaan met informatieverstrekking aan derden. Wij zullen u te allen tijde om toestemming vragen om informatie te mogen opvragen bij/verstrekken aan andere betrokkenen, wanneer dit in het belang is voor de behandeling van uw kind. Kinderen vanaf 12 jaar dienen ook zelf, naast de ouder(s)/verzorger(s), toestemming te geven. Vanaf 16 jaar is alleen de toestemming van de jeugdige voldoende. 

Sinds 1 januari 2015 is het voor jeugdhulpaanbieders echter verplicht om beleidsinformatie aan te leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook gemeenten eisen deze informatie om de hulpverlening te kunnen vergoeden. Per jeugdige gaat het om: naam; geboortedatum; BSN-nummer; geslacht; type ingezette jeugdhulp; startdatum en einddatum jeugdhulp; verwijzer; wijze van afsluiten jeugdhulp. Op de gegevensaanlevering aan het CBS is de wet CBS van toepassing. Daarin is gewaarborgd dat gegevens zo verwerkt worden dat ze niet herleidbaar zijn tot personen (artikel 37 wet CBS).

Jeps hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In het Privacystatement wordt uitgelegd hoe Jeps met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).