Veiligheid

De Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Organisaties en zelfstandig werkende hulpverleners die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie zijn sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht om een meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij actief kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren, zo nodig melden en tegengaan.

Dit betekent dat, wanneer wij vanuit de gesprekken die wij met u voeren of via een andere bron (bijv. consultatiebureau, kinderdagverblijf of school) signalen krijgen dat mogelijk de veiligheid van het kind/de jeugdige (of van andere gezinsleden) in het geding is, wij deze signalen serieus nemen en deze met u (en zo nodig andere betrokkenen) zullen bespreken en in kaart zullen brengen. Wanneer de veiligheid van één of meerdere gezinsleden inderdaad in het geding blijkt te zijn en de hulp vanuit onze praktijk niet toereikend is om de veiligheid te kunnen waarborgen, dan zullen wij contact zoeken met een collega in het werkveld en/of met Veilig Thuis om te overleggen wat er moet gebeuren om de veiligheid te herstellen.

Wanneer u zich zelf zorgen maakt om de veiligheid van uw eigen of andermans kinderen, dan kunt u uiteraard ook op eigen initiatief contact zoeken met Veilig Thuis. Telefoonnummer: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).