Verwijzers

Onze cliënten hebben een verwijzing nodig van hun huisarts, jeugdarts GGD, medisch specialist, (kinder- & jeugd)psychiater of het gemeentelijke gebiedsteam.


Via ZorgDomein kan er naar Jeps verwezen worden

U kunt als verwijzer cliënten doorverwijzen naar onze praktijk indien er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis.

Onder de Generalistische Basis GGZ valt lichte tot matige, niet complexe psychische problematiek. Het gaat dan in beginsel om psychische klachten, aandoeningen en stoornissen die korter dan zes maanden bestaan, die zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen en waarbij de verwachting bestaat dat een overzienbaar, kortdurend traject afdoende zal zijn. Er wordt niet verwezen voor psychodiagnostisch onderzoek en dit blijkt voorafgaand aan het behandeltraject niet nodig om het beeld te verhelderen.

Onder de Gespecialiseerde GGZ valt complexe problematiek die ingrijpt op meerdere (ontwikkelings)terreinen en/of is verweven met de gezinsdynamiek. Hiervoor dient een intensiever traject te worden ingezet, waarbij in onze praktijk de psychotherapeut aangewezen is als (regie)behandelaar. Er wordt (mede) verwezen voor psychodiagnostisch onderzoek of dit blijkt voorafgaand aan het behandeltraject nodig om het beeld te verhelderen.

In geval van ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling, complexe systeemproblematiek of automutilatie kunt u betreffende cliënt doorverwijzen voor een psychiatrische behandeling in instellingsverband. Wij zijn voor dusdanig ernstige en acute problematiek en in crisissituaties onvoldoende toegerust om te kunnen bieden wat er nodig is.


Consultatie voor professionals via PROVICO

Indien u als (huis)arts of POH-GGZ vragen heeft over een patiënt en het hierbij nodig is om kortdurend expertise in te roepen, kunt u bij ons terecht. Het is ook mogelijk om expertise in te schakelen wanneer u twijfels heeft over wat er precies speelt aan problematiek bij een patiënt waardoor moeilijk in te schatten is wat er nodig is of wanneer er (vermoedelijk) een doorverwijzing nodig is. Wij zijn als samenwerkingspartner aangesloten bij PROVICO en maken gebruik van het Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) voor de GGZ.